Has your child told you more than once that they are bored at home during self-isolation? Take this time to foster some art therapy within your home and allow your child to have some free-flow creative time. Try gathering a range of materials that you can find around the house to make some interesting textures and colours. Beetroot and turmeric can make some great natural dyes to tie-dye old fabrics. Having some creative, hands-on, practical art time during the week will allow your child to develop their lateral thinking skills, as well as fine motor skills. Perhaps you could make up a story together and describe some mythical creatures. Then, ask your child to draw what they think the characters look like or the setting they are in, encouraging them to use their imagination judgment free.

เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง

เด็กๆ เคยบอกกับผู้ปกครองไหมคะว่าเขารู้สึกเบื่อกับการต้องกักตัวอยู่ในบ้านผู้ปกครอง ลองใช้ช่วงเวลานี้ส่งเสริมเด็ก ๆ โดยใช้ศิลปะบำบัด เพื่อให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรรค์ โดยอาจจะใช้วิธีรวบรวมสิ่งของที่ท่านสามารถหาได้ในบริเวณบ้านเพื่อนำมาประกอบให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่มีรูปแบบสีสันน่าสนใจ หรือใช้สีจากบีทรูทและขมิ้นมาย้อมเสื้อผ้าเก่าก็เป็นการเรียนรู้การย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติ การที่เราแบ่งเวลาในแต่ละสัปดาห์ให้มีช่วงที่เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือลงมือทำชิ้นงานศิลปะต่างๆ จะช่วยส่งเสริมทักษะในการคิดนอกกรอบและฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก นอกจากนี้ ผู้ปกครองอาจจะเล่าเรื่องแต่งและบรรยายลักษณะสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ จากนั้นให้เด็กๆ วาดออกมาว่าเขาคิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร อาศัยอยู่ในสถานที่แบบไหน ให้เขาใช้จินตนาการอย่างเปิดกว้าง ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหรือผิด หวังว่าผู้ปกครองจะได้ไอเดียในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ ที่บ้านนะคะ