A few New Year Predictions:
Whatever happens, it will be different from what you think will happen.
Your happiness in 2020 will depend less on what happens than on how you deal with what happens.

How you deal with what happens will depend on your understanding of what happens, the thoughts you have about what happens and the mental states you experience in response to what happens.

The views, thought and mental states that arise in your mind in the coming year will either make bad things worse or bad things better, good states worse or good states better.

The more you practise the Buddha’s teachings in the coming year the less often you will make bad things worse and the more often you will make bad things better; the less often you will make good things worse and the more often you will make good things better. Seeing this will bring you joy.

In the coming year the more you reflect on your life with a clear mind the more gratitude and resolve you will feel.

In 2020 you will breathe about 7.23 million breaths, of which you will be conscious of about 5 million. Each breath will be an opportunity to awaken. The more you take advantage of this opportunity the better it will be for you and for all those who share your life.

พรปีใหม่ ๒๕๖๓ จากพระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร)

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๓:

อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น…มันจะไม่เป็นดั่งที่ใจท่านคาดคิดไว้ ความสุขของท่านในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ท่านจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ความคิดและสภาวะของจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

มุมมอง ความคิด และสภาวะของจิตของท่าน คือสิ่งกำหนดอนาคตว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆ ที่ท่านประสบในปีนี้จะยิ่งแย่ลง หรือดีขึ้น

ในศักราชใหม่นี้ ยิ่งหมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าใด โอกาสที่ท่านจะทำให้เรื่องเลวร้ายยิ่งแย่ลงย่อมเกิดได้น้อย โอกาสที่จะแก้ไขเรื่องเลวร้ายให้ดีขึ้นย่อมมากขึ้น…ทำให้เรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาให้ดียิ่งขึ้นไป ความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้จิตใจของท่านเบิกบาน

ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ หากท่านมองสะท้อนชีวิตด้วยจิตที่ผ่องใสมากเท่าใด ท่านจะรู้สึกเป็นสุข ซาบซึ้งกับแง่มุมดีงามของชีวิตมากเท่านั้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เราจะหายใจประมาณ ๗.๒๓ ล้านครั้ง และจะเป็นลมหายใจขณะที่เรารู้ตัวประมาณ ๕ ล้านครั้ง ทุกลมหายใจคือโอกาสในการ ‘ตื่นรู้’ ยิ่งเราใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์มากเท่าใร ก็จะยิ่งดีสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราทุกคน