Panyaden School Summer programme poster_13 Mar 2016

ปรัชญาของโรงเรียนมีพื้นฐานมาจากหลักศาสนาพุทธร่วมกับหลักสูตรสมัยใหม่ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการศึกษาแบบบูรณาการ จุดมุ่งหมายของเราก็คือ เด็กๆที่จบชั้นประถมปีที่ 6 จะมีความสามารถที่ดีที่จะสร้างความยั่งยืนเป็นต้นว่า รู้จักวิธีที่จะปลูกข้าว ซ่อมแซมเสื้อผ้า มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือขั้นพื้นฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับที่เท่าเทียมกันกับนานาชาติทางโรงเรียนเองแสดงให้เห็นวิธีเช่นนี้ ด้วยการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวันทุกวัน โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในสวนผลไม้ที่สวยงาม ในบรรยากาศซึ่งเอื้ออำนวยต่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีสติ

Panya : Wisdom, Knowledge
Den : Outstanding, Exceptional

pyd_banner_new